TĂNG TRỌNG, NỞ MÔNG, BUNG ĐÙI CHO HEO 60KG - XUẤT

    AB-108/100

 AB-108/100 laø moät hôïp chaát sinh hoïc caân ñoái nhaèm cung caáp ñaày ñuû dinh döôõng caàn thieát cho heo trong giai ñoaïn cuoái töø 60Kg – Xuaát

- Kích thích tính theøm aên, giuùp heo taêng troïng nhanh, hoàng da, saên chaéc caùc cô, nôû moâng, bung ñuøi, taêng tích luõy moâ naïc, taêng maøu saéc quaày thòt ruùt ngaén thôøi gian nuoâi vaø giaûm tieâu toán thöùc aên.

- Taêng cöôøng hoaït quaù trình trao ñoåi chaát (Ñoàng hoùa gluco, toång hôïp protein), taêng söùc ñeà khaùng vaø ngaên ngöøa beänh taät.

- Cung cấp “năng lượng” cho tế bào nhung mao, tăng khả năng hấp thu thức ăn và giảm tiêu tốn thức ăn

  Ñaëc bieät giuùp heo taêng “Khoái löôïng” baép thòt, tạo màu sắc thịt đẹp vaø taïo ngoaïi hình ñeïp

Tình trạng: Còn hàng

    Giá: Liên hệ

Mua hàng

Gọi để đặt ngayHotline : (028) 2241 5698

Sản phẩm liên quan tới vật nuôi bạn đang tìm