TĂNG MIỄN DỊCH, TĂNG TRỌNG

    AB-GLUCAN

AB-GLUCAN bao goàm caùc hoaët chaát sinh hoïc taêng cöôøng kích thích heä thoáng mieãn dòch, nhaèm tieâu dieät caùc maàm beänh do vi khuaån, virus gaây ra. Ñaëc bieät caùc beänh treân ñöôøng tieâu hoùa, hoâ haáp vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng vaccine, khaùng sinh.

  •  Phoøng ngöøa caùc beänh nhieãm truøng treân ñöôøng tieâu hoùa ôû gia suùc, gia caàm. Haïn cheá hoäi chöùng tieâu chaûy treân heo con theo meï vaø heo con cai söõa, thôøi tieát thay ñoåi vaø thay ñoåi thöùc aên.
  • Phoøng ngöøa caùc beänh treân ñöôøng hoâ haáp ôû gia suùc, gia caàm. Ñaëc bieät caùc beänh maõn tính nhö: Phöùc hôïp hoâ haáp, CRD, PRRS, PMWS,…
  • Giaûm tyû leä cheát vaø giuùp heo con ñaït troïng löôïng cai söõa cao.
  • Taêng  chaát löôïng, saûn löôïng söõa trong thôøi kyø nuoâi con, taêng soá heo con khoeû maïnh môùi sanh vaø sau cai söõa. Phoøng ngöøa hoäi chöùng vieâm vuù, vieâm töû cung vaø maát söõa treân heo naùi.
  • Giuùp giaûm chæ soá chuyeån ñoåi thöùc aên, kích thích tieâu hoùa, gia taêng söùc saûn xuaát, phoøng  caùc beänh ñöôøng ruoät, nhieãm truøng do vi khuaãn, virus gaây ra vaø  giaûm stress.

  AB-GLUCAN laø giaûi phaùp nuoâi an toaøn, haïn cheá khaùng sinh trong chaên nuoâi.

Tình trạng: Còn hàng

    Giá: Liên hệ

Mua hàng

Gọi để đặt ngayHotline : (028) 2241 5698