UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quy định định mức hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUY ĐỊNH

ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI CHĂN NUÔI CÓ LỢN BUỘC PHẢI TIÊU HỦY DO BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ LỰC LƯỢNG THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
3667/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Điều 1. Đối tượng được hỗ trợ

1. Người chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy bắt buộc do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

2. Lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Điều 2. Định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi lợn bị tiêu hủy bắt buộc

1. Thời điểm trước ngày 27/06/2019, thực hiện hỗ trợ mức cụ thể như sau:

- Đối với lợn con: Hỗ trợ 105.000 đồng/kg lợn hơi.

- Đối với lợn thịt: Hỗ trợ 36.000 đồng/kg lợn hơi.

- Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 72.000 đồng/kg lợn hơi.

2. Thời điểm từ 27/06/2019 đến hết ngày 31/12/2019, thực hiện hỗ trợ theo Điều 1, Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Điều 3. Mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch

Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện tiêu hủy lợn, phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại chốt kiểm dịch cụ thể như sau:

1. Thời điểm trước ngày 27/06/2019, thực hiện hỗ trợ theo điểm d, khoản 3, Điều 1, Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 5/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, cụ thể:

- Hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày làm việc.

- Hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

2. Thời điểm sau ngày 27/06/2019, thực hiện hỗ trợ theo khoản 5, Điều 2, Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày làm việc.

- Hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Điều 4. Cơ chế hỗ trợ từ các cấp ngân sách:

Ngoài 70% phần hỗ trợ từ ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã thực hiện tỷ lệ hỗ trợ (trong 30% ngân sách địa phương tự đảm bảo) như sau:

- Ngân sách tỉnh: 15 %.

- Ngân sách huyện, thành phố, thị xã: 15%.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Tất cả các nội dung liên quan không được hướng dẫn trong quy định này thì thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm./.

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: