CHẾ PHẨM GIẢI ĐỘC GAN - THẬN CAO CẤP

    HEPANOL-Liquid

- Taêng cöôøng chöùc naêng giaûi ñoäc Gan - Thaän vaø taêng tieát maät taïo thuaän lôïi cho söï tieâu hoùa.

- Phuïc hoài chöùc naêng Gan – Thaän sau khi ñieàu trò caùc beänh nhieãm truøng, nhieãm ñoäc toá,…

- Phoøng ngöøa caùc beänh lieân quan ñeán Gan - Thaän vaø beänh baùng nöôùc ôû gia caàm do moâi tröôøng, maät ñoä nuoâi,…

HEPANOL laø giaûi phaùp nuoâi an toaøn.

Tình trạng: Còn hàng

    Giá: Liên hệ

Mua hàng

Gọi để đặt ngayHotline : (028) 2241 5698

Sản phẩm liên quan tới vật nuôi bạn đang tìm