Việt Nam có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào chăn nuôi. Cụ thể như sau:

 

Nhằm thúc đẩy, đổi mới hoạt động tổ chức sản xuất trong chăn nuôi, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ thay thế Nghị định số 61/2010/NĐ-CP và Nghị định số Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, các doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp, khu vực nông thôn sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất của Nhà nước; hỗ trợ thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân và miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngày 30/9/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Bộ NN&PTNT đã ban hành 02 Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014 ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản và Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP.

 

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cũng đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018. Chính sách đã quy định các hình thức hợp tác, liên kết và chính sách của nhà nước nhằm khuyến khích xây dựng các chuỗi trong chăn nuôi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hướng tới một nền sản xuất hàng hóa có kiểm soát, phát triển các sản phẩm có định hướng, theo thị trường và nâng cao giá trị gia tăng của ngành chăn nuôi.

 

Ngày 10/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Theo đó, định hướng phát triển ngành chăn nuôi theo hướng từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung ở khu vực có mật độ dân số thấp. Khuyến khích chăn nuôi ứng dụng công nghệ theo chuỗi khép kín nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt dịch bệnh và môi trường, phát triển công nghiệp chế biến và đa dạng hóa các sản phẩm chăn nuôi. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020: Quy định một số chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi về phối giống nhân tạo gia súc, con giống vật nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường. Đối tượng được hưởng chính sách trên là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi lợn, trâu, bò, gia cầm, trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp; người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc.

 

Cụ thể hóa Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 984/QĐ-BNN-CN và Quyết định số 985/QĐ-BNN-CN ngày 09/5/2014 về phê duyệt và kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”: đề ra nội dung tái cơ cấu sản xuất chăn nuôi theo vùng, đối tượng vật nuôi, phương thức chăn nuôi, theo chuỗi giá trị và ngành hàng, song song với đó là giải pháp và kế hoạch để thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi đã đặt ra. Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi đã được triển khai cụ thể, hiệu quả và đã có nhiều tác động tích cực đến tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước. Đầu tư xã hội cho phát triển chăn nuôi được tăng cường theo hướng chuyển dịch từ đầu tư công sang tư nhân và mô hình PPP; tăng cường hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi, áp dụng công nghệ cao.

 

Ngày 24/5/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông ( thay thế Nghị định 02/2010), trong đó đã quy định cụ thể về nhiều chính sách hỗ trợ với hoạt động chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, trong đó có phát triển chăn nuôi thông qua hoạt động Khuyến nông.

 

Để hỗ trợ cho hoạt động Khuyến nông chăn nuôi ở các địa phương, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 75/2019 ngày 04/11/2019 về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông. Đây cùng là cơ sở để khuyến khích các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi ở các địa phương. 

 

Nguồn: Báo Nhà chăn nuôi

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: